Międzynarodowe Łososiowe Mistrzostwa Polski – Trolling Boat MASTERS HEL 2020

I. Regulamin zawodów TBM 2020

 1. Trolling Boat Masters są zawodami drużyn, przy założeniu, że jedna drużyna reprezentuje załogę jednej łodzi.
 2. Drużyna składa się minimum z dwóch, a maksymalnie z pięciu załogantów.
 3. Dopuszcza się zmiany składu i liczby członków drużyny w trakcie trwania zawodów. Wszelkie zmiany muszą zostać zgłoszone Sędziemu Głównemu najpóźniej w dniu poprzedzającym start zmienionej załogi.
 4. W zawodach mogą brać udział drużyny, które dokonały rejestracji w terminie do 31 marca 2020r. oraz dokonały opłaty rejestracyjnej w wysokości 800 zł do 3 dni roboczych od daty rejestracji, lecz nie później niż do 31 marca 2020r.
 5. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na oficjalnej stronie pod adresem https://trollingboatmasters.pl/rejestracja/
 6. Miejscem rozgrywania zawodów TBM jest basen Morza Bałtyckiego w rejonie podobszaru ICES 26.
 7. Port w Helu ustala się jako miejsce startu i powrotu jednostek. Spłynięcie do innego portu, z powodów innych niż: awaria jednostki, zagrożenie życia członków załogi lub konieczność udzielenia pomocy, skutkuje dyskwalifikacją w danym dniu zawodów. Wszystkie wymienione powyżej okoliczności wymagają zgłoszenia bezpośrednio organizatorowi zawodów pod numer telefonu 510 062 248
 8. Punktowanym gatunkiem ryby jest tylko łosoś.
 9. Minimalny wymiar łososia zaliczanego do punktacji ustala się na 80 cm.
 10. Dozwolona, maksymalna liczba wędek wynosi dwanaście na drużynę. Załogi poławiające niedozwoloną liczbą wędek zostaną zdyskwalifikowane w całych zawodach.
 11. Do punktacji zakwalifikowane zostaną 2 łososie na drużynę dziennie.
 12. Podczas trwania zawodów dzienny limit zabranych łososi wynosi 2 sztuki na jednego członka załogi.
  1. Drużyna, która złowi i zatrzyma na łodzi dzienny limit łososi, musi niezwłocznie zakończyć łowienie i udać się do portu w Helu.
  2. Dopuszcza się wypuszczanie ryb przed złowieniem limitu, celem uzyskania lepszego wyniku punktowego, z zastrzeżeniem, że wypuszczane są wyłącznie ryby żywe.
  3. Na żądanie sędziego drużyna ma obowiązek okazać złowione i zatrzymane ryby zarówno w porcie jak i w czasie trwania połowu na łowisku.
  4. W trakcie zawodów TBM zabrania się wypływania z portu z rybami złowionymi w poprzednich dniach.
  5. Drużyny nieprzestrzegające niniejszego punktu zostaną zdyskwalifikowane w całych zawodach.
 13. Drużyna, na żądanie sędziego, jest zobowiązana stawić się w porcie i udostępnić łódź do kontroli.
  1. Kontrole mogą być prowadzone na 30 minut przed godziną rozpoczęcia zawodów, określoną w harmonogramie zawodów.
  2. Kontrole mogą być prowadzone do 30 minut po godzinie zakończenia zawodów, określoną w harmonogramie zawodów.
  3. Znalezienie przez sędziów łososia w łodzi przed startem, skutkuje dyskwalifikacją załogi w całych zawodach.
 14. Na każdy dzień zawodów drużyna otrzyma kartę startową, na której zobowiązana jest zanotować długość (w cm) i godzinę złowienia każdego łososia.
 15. Każdego dnia zawodów przed startem drużyna pobierze z tablicy zawieszkę magnetyczną z numerem startowym, którą należy odwiesić na odpowiadające numerowi startowemu miejsce na tablicy w punkcie sędziowskim w porcie.
  1. Odwieszenie numeru musi się odbyć nie później niż do wyznaczonego czasu – godziny zakończenia rywalizacji danego dnia.
  2. Godziny zakończenia rywalizacji każdego dnia będą określone w harmonogramie zawodów, który zostanie opublikowany na oficjalnej stronie zawodów TBM w zakładce aktualności oraz podany do wiadomości na wieczornych spotkaniach drużyn.
  3. Punktualnie, zgodnie z zegarem umieszczonym na tablicy, o godzinie kończącej zawody danego dnia, sędzia wykona zdjęcie rejestrujące odwieszone zawieszki.
  4. Brak zawieszki na tablicy w momencie wykonania zdjęcia skutkuje dyskwalifikacją w danym dniu.
 16. Start każdego dnia zawodów będzie określony w harmonogramie zawodów, który zostanie opublikowany na oficjalnej stronie zawodów TBM w zakładce aktualności oraz podany do wiadomości na wieczornych spotkaniach drużyn.
 17. Załoga, która wypłynie z mariny przed ustaloną godziną rozpoczęcia tury, zostanie zdyskwalifikowana w danym dniu zawodów. Za wypłyniecie uznaje się opuszczenie basenu portowego.
 18. W rywalizacji liczą się ryby zgłoszone sędziemu głównemu maksymalnie 30 minut po wyznaczonym czasie zakończenia zawodów dla każdego dnia.
  1. Za zgłoszone ryby uznaje się dostarczenie wypełnionych kart startowych wraz z fotografią dokumentującą połów ryby.
  2. Karty oddajemy sędziemu w punkcie sędziowskim.
  3. Fotografię należy przesłać w formie elektronicznej na numer tel +48 510 062 248 lub na mail: marcin@trollingboat.pl lub dostarczyć do punktu sędziowskiego na nośniku pamięci USB bądź karcie pamięci (SD lub micro SD).
  4. Każda fotografia powinna być opisana w treści wiadomości lub nazwie pliku i zawierać:
   • a) numer startowy drużyny oraz nazwę łodzi,
   • b) datę połowu,
   • c) długość ryby.
  5. Załoga, która nie odda karty startowej lub nie udokumentuje połowu lub nie wykona powyższych w  ustalonym czasie, zostanie zdyskwalifikowana w danym dniu zawodów.
 19. Pomiaru ryb dokonywać będą członkowie załogi, dokumentując ten fakt na stosownej fotografii.
  1. Pomiar ryb będzie wykonywany wyłącznie na miarce dostarczonej przez organizatora zawodów.
  2. Mierzymy ryby niepatroszone.
  3. Do punktacji będę zakwalifikowane jedynie czytelne fotografie ryb wykonane w określony sposób:
   • a) ułożone na wyprostowanej miarce, bez widocznych zagięć, tak by jedna krawędź miary była całkowicie widoczna (dolna lub górna),
   • b) ułożone na prawym boku, w taki sposób, że pysk ryby dotyka prostokątnej płytki znajdującej się na początku miary,
   • c) pomiar ryb będzie wykonywany od końca pyska do końca płetwy ogonowej. Za koniec płetwy ogonowej uznaje się koniec najdłuższego promienia tej płetwy, który powinien leżeć na miarce,
   • d) na fotografii musi znajdować się numer startowy i identyfikator tury.
  4. Niespełnienie punktu 19.1-3 dyskwalifikuję rybę z klasyfikacji.
  5. Wzór prawidłowo sfotografowanej ryby będzie zamieszczony na oficjalnej stronie zawodów TBM w zakładce aktualności.
  6. Pomiaru dokonujemy z dokładnością do 1 cm, z zaokrągleniem do centymetra w dół.
 20. Punktacja. Za każdy centymetr załoga otrzymuje 1 punkt.
 21. Mistrz Polski wyłaniany jest na podstawie klasyfikacji ujemnej. Zwycięzcą zawodów oraz tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski zdobywa drużyna, która w całych zawodach zgromadzi najmniejszą liczbę punktów. Za pierwsze miejsce w każdym dniu drużyna otrzymuje 1 punkt, za drugie 2 punkty itd. Minimalna więc liczba punktów, którą drużyna może zebrać w ciągu trzech dni zawodów wynosi 3. Każda drużyna, która nie złowiła ryby lub została zdyskwalifikowana w danym dniu ,otrzymuje tyle punków w danym dniu ile jest startujących załóg.
 22. Przy tej samej liczbie punktów ujemnych o zwycięstwie decyduje łączna liczba punktów dodatnich, będąca sumą punktów otrzymanych za długość ryby. W przypadku zgromadzenia takiej samej sumy punktów ujemnych oraz punktów dodatnich przez różne załogi, wygrywa załoga, która złowiła większą rybę.
 23. Nagrody przyznane będą do trzeciego miejsca.
 24. Dodatkowe nagrody przyznane będą drużynie, która złowi największą rybę w całych zawodach, a także łowcom największej ryby w każdym dniu zawodów. Informacje o nagrodach będą zamieszczane na oficjalnej stronie zawodów, w zakładce aktualności: https://trollingboatmasters.pl/aktualnosci/

II. Protesty  i odwołania

W sprawach spornych lub w wypadku zauważonego i możliwego do udowodnienia łamania przepisów przez załogi, można odwołać się do Głównego Organizatora zawodów. Protesty przyjmowane będą w czasie 15 minut po zakończeniu mierzenia ryb przez sędziów oraz przez kolejne 15 minut po ogłoszeniu wyników. Werdykt Głównego Organizatora jest rozstrzygający i nie przysługuje od niego odwołanie.

III. Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej ustala się na 800 zł. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek:

TROLLING BOAT Marcin Ramutkowski
PL60 1950 0001 2006 5916 3570 0002

W tytule płatności proszę wpisać nazwę jednostki.
Wpłaty dokonuje się po otrzymaniu wiadomości email z potwierdzeniem prawidłowego przebiegu rejestracji. Wpłaty należy dokonać w terminie do 3 dni od daty otrzymania wiadomości email.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Za bezpieczeństwo załogi oraz łodzi startującej w zawodach w pełni odpowiada sternik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sternik musi posiadać wymagane uprawnienia do kierowania jednostką.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w danym dniu z powodu złych warunków atmosferycznych.
 3. Pomimo zezwolenia na strat w danym dniu zawodów, wydanego przez organizatora, sternik podejmuje każdorazowo decyzję o wyjściu w morze i powrocie do portu oraz ponosi odpowiedzialność związaną z następstwami tej decyzji.
 4. Sternik jest odpowiedzialny za wyposażenie ratunkowe zgodne z obowiązującymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisów na jednostce.
 5. Za bezpieczeństwo poruszania się na terenie mariny oraz na obszarze rozgrywania zawodów opisanym w rozdziale I, punkt 6 odpowiada sternik łodzi. Zaleca się, by nie więcej niż dwie jednostki jednocześnie opuszczały miejsca postojowe w marinie. Zaleca się zachowanie minimalnej odległości 200 m pomiędzy jednostkami na obszarze łowiska.
 6. Maksymalna liczba członków załogi nie może przekraczać maksymalnej liczby osób dopuszczanej przez producenta jednostki lub, jeśli łódź posiada kartę bezpieczeństwa, zgodnie z jej wymogami.
 7. W przypadku konieczności pozostania na łowisku po wyznaczonym czasie zakończenia zawodów, sternik jest zobowiązany o takim zajściu niezwłocznie poinformować organizatora zawodów. W przypadku braku takiej informacji może zostać wszczęta akcja ratunkowa, a jej kosztami zostanie obciążony sternik łodzi.
 8. Środki łączności zgodne z wymogami organizatora to radio UKF (minimum jedno na łódź) i telefon komórkowy u każdego członka załogi.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Trolling Boat Masters 2020 – Łososiowych Mistrzostw Polski.