Międzynarodowe Łososiowe Mistrzostwa Polski – Trolling Boat MASTERS HEL 2019

I. Regulamin zawodów TBM 2019

 1. Trolling Boat Masters są zawodami drużyn, przy założeniu, że jedna drużyna reprezentuje załogę jednej łodzi.
 2. Drużyna składa się minimum z dwóch, a maksymalnie z pięciu załogantów.
 3. Dopuszcza się zmiany składu i liczby członków drużyny w trakcie trwania zawodów. Wszelkie zmiany muszą zostać zgłoszone Sędziemu Głównemu najpóźniej w dniu poprzedzającym start zmienionej załogi.
 4. W zawodach mogą brać udział drużyny, które dokonały rejestracji w terminie do 31 marca 2019r. oraz dokonały opłaty rejestracyjnej w wysokości 800 zł do 3 dni roboczych od daty rejestracji, lecz nie później niż do 31 marca 2019r.
 5. Rejestracja odbywa się wyłącznie za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na oficjalnej stronie pod adresem http://trollingboatmasters.pl/rejestracja/
 6. Miejscem rozgrywania zawodów TBM jest basen Morza Bałtyckiego w rejonie podobszaru ICES 26.
 7. Port w Helu ustala się jako miejsce startu i powrotu jednostek. Spłynięcie do innego portu, z powodów innych niż: awaria jednostki, zagrożenie życia członków załogi lub konieczność udzielenia pomocy, skutkuje dyskwalifikacją w danym dniu zawodów. Wszystkie wymienione powyżej okoliczności wymagają zgłoszenia bezpośrednio organizatorowi zawodów pod numer telefonu 510 062 248
 8. Punktowanym gatunkiem ryby jest łosoś.
 9. Minimalny wymiar łososia zaliczanego do punktacji ustala się na 70 cm.
 10. Dozwolona, maksymalna liczba wędek wynosi dwanaście na drużynę. Załogi poławiające niedozwoloną liczbą wędek zostaną zdyskwalifikowane w całych zawodach.
 11. Podczas trwania zawodów dzienny limit zabranych łososi wynosi 4 sztuki na drużynę (bez względu na liczbę członków załogi).
  1. Drużyna, która złowi i zatrzyma na łodzi dzienny limit łososi (4 sztuki), musi niezwłocznie zakończyć łowienie i udać się do portu w Helu.
  2. Za złowienie dziennego limitu przed czasem będzie naliczana premia punktowa.
  3. Dopuszcza się wypuszczanie ryb celem próby uzyskania lepszego wyniku punktowego, z zastrzeżeniem, że wypuszczane są wyłącznie ryby żywe.
  4. Drużyna ma obowiązek okazać ryby w czasie trwania połowu na żądanie sędziego znajdującego się na łodzi sędziowskiej.
  5. Drużyny nieprzestrzegające niniejszego punktu zostaną zdyskwalifikowane w całych zawodach.
 12. Drużyna, na żądanie sędziego, jest zobowiązana stawić się w porcie i udostępnić łódź do kontroli.
  1. Kontrole mogą być prowadzone na 30 minut przed godziną rozpoczęcia zawodów, określoną w harmonogramie zawodów.
  2. Kontrole mogą być prowadzone na 30 minut po godzinie zakończenia zawodów, określoną w harmonogramie zawodów.
  3. Znalezienie przez sędziów łososia w łodzi przed startem, skutkuje dyskwalifikacją załogi w całych zawodach.
  1. Drużyna, jeśli uzna, że nie chce zabrać złowionego łososia, musi bezzwłocznie wypuścić go do morza, z zastrzeżeniem punktu 11.1.
  2. Niestosowanie się do punktów 13.1. skutkuje dyskwalifikacją w danym dniu zawodów.
 13. Każdego dnia zawodów drużyna otrzyma kartę startową,  na której zobowiązana jest zanotować długość (w cm) i godzinę złowienia każdego łososia oraz numer zaciśniętej opaski.
 14. Każdego dnia zawodów drużyna otrzyma zawieszkę magnetyczną z numerem startowym, którą należy odwiesić na odpowiadające numerowi startowemu miejsce na tablicy w punkcie sędziowskim w porcie.
  1. Odwieszenie numeru musi się odbyć nie później niż do zakończenia rywalizacji danego dnia.
  2. Punktualnie, zgodnie z zegarem umieszczonym na tablicy, o godzinie kończącej zawody danego dnia, sędzia wykona zdjęcie rejestrujące odwieszone zawieszki.
  3. Brak zawieszki na tablicy w momencie wykonania zdjęcia skutkuje dyskwalifikacją w danym dniu.
 15. W rywalizacji liczą się ryby zgłoszone i dostarczone do sędziowskiego punktu pomiarowego maksymalnie 30 minut po wyznaczonym czasie zakończenia zawodów dla każdego dnia.
  1. Łososie oddajemy wraz z kartą startową sędziemu w punkcie sędziowskim w porcie.
  2. Do pomiaru zakwalifikowane będą tylko ryby niepatroszone.
  3. Załoga, która odda kartę startową, lub przyniesie ryby do mierzenia po ustalonym czasie, zostanie zdyskwalifikowana w danym dniu zawodów.
 16. Załoga, która wypłynie z mariny przed ustaloną godziną rozpoczęcia tury, zostanie zdyskwalifikowana w danym dniu zawodów.
 17. Pomiar ryb odbywać się będzie w punkcie sędziowskim, w obecności jednego członka załogi.
  1. Pomiar ryb będzie wykonywany wyłącznie na standardowej listwie pomiarowej w punkcie sędziowskim, z dokładnością do 1 cm, z zaokrągleniem do centymetra w dół.
  2. Pomiar ryb będzie wykonywany od końca pyska do końca płetwy ogonowej. Za koniec płetwy ogonowej uznaje się koniec najdłuższego promienia tej płetwy.
  3. Każda ryba po zmierzeniu zostanie przez sędziego oznakowana przez obcięcie fragmentu płetwy ogonowej.
 18. Punktacja:
  1. Za każdy centymetr załoga otrzymuje 1 punkt.
  2. Za złowienie ryby powyżej 100 cm  zawodnik otrzymuje premię liczoną w ten sposób, że każdy pełny centymetr powyżej 100 cm mnożymy przez 3.
  3. Za złowienie kompletu (czterech łososi) przed czasem przysługuje premia 10 punktów za każdą pełną godzinę pozostałą do zakończenia tury. Premię nalicza się od momentu odwieszenia zawieszki z numerem startowym w punkcie sędziowskim w porcie.
 19. Mistrz Polski wyłaniany jest na podstawie klasyfikacji ujemnej. Zwycięzcą zawodów oraz tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski zdobywa drużyna, która w całych zawodach zgromadzi najmniejszą liczbę punktów. Za pierwsze miejsce w każdym dniu drużyna otrzymuje 1 punkt, za drugie 2 punkty itd. Minimalna więc liczba punktów, którą drużyna może zebrać w ciągu trzech dni zawodów wynosi 3. Każda drużyna, która nie złowiła ryby lub została zdyskwalifikowana w danym dniu ,otrzymuje tyle punków w danym dniu ile jest startujących załóg.
 20. Przy tej samej liczbie punktów ujemnych o zwycięstwie decyduje łączna liczba punktów dodatnich, będąca sumą punktów otrzymanych za długość ryby, za złowienie kompletu przed czasem oraz premii za każdy centymetr ryby powyżej 100 cm. W przypadku zgromadzenia takiej samej sumy punktów ujemnych oraz punktów dodatnich przez różne załogi, wygrywa załoga, która złowiła większą rybę.
 21. Nagrody przyznane będą do trzeciego miejsca.
 22. Dodatkowe nagrody przyznane będą drużynie, która złowi największą rybę w całych zawodach, a także łowcom największej ryby w każdym dniu zawodów. Informacje o nagrodach będą zamieszczane na oficjalnej stronie zawodów, w zakładce aktualności: http://trollingboatmasters.pl/aktualnosci/

II. Protesty  i odwołania

W sprawach spornych lub w wypadku zauważonego i możliwego do udowodnienia łamania przepisów przez załogi, można odwołać się do Głównego Organizatora zawodów. Protesty przyjmowane będą w czasie 15 minut po zakończeniu mierzenia ryb przez sędziów oraz przez kolejne 15 minut po ogłoszeniu wyników. Werdykt Głównego Organizatora jest rozstrzygający i nie przysługuje od niego odwołanie.

III. Opłaty startowe

Wysokość opłaty startowej ustala się na 800 zł. Opłaty należy dokonać przelewem na rachunek:

TROLLING BOAT Marcin Ramutkowski

60 1950 0001 2006 5916 3570 0002
W tytule płatności proszę wpisać nazwę jednostki.
Wpłaty dokonuje się po otrzymaniu wiadomości email z potwierdzeniem prawidłowego przebiegu rejestracji. Wpłaty należy dokonać w terminie do 3 dni od daty otrzymania wiadomości email.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Za bezpieczeństwo załogi oraz łodzi startującej w zawodach w pełni odpowiada sternik. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sternik musi posiadać wymagane uprawnienia do kierowania jednostką.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów w danym dniu z powodu złych warunków atmosferycznych.
 3. Pomimo zezwolenia na strat w danym dniu zawodów, wydanego przez organizatora, sternik podejmuje każdorazowo decyzję o wyjściu w morze i powrocie do portu oraz ponosi odpowiedzialność związaną z następstwami tej decyzji.
 4. Sternik jest odpowiedzialny za wyposażenie ratunkowe zgodne z obowiązującymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisów na jednostce.
 5. Za bezpieczeństwo poruszania się na terenie mariny oraz na obszarze rozgrywania zawodów opisanym w rozdziale I, punkt 6 odpowiada sternik łodzi. Zaleca się, by nie więcej niż dwie jednostki jednocześnie opuszczały miejsca postojowe w marinie. Zaleca się zachowanie minimalnej odległości 200 m pomiędzy jednostkami na obszarze łowiska.
 6. Maksymalna liczba członków załogi nie może przekraczać maksymalnej liczby osób dopuszczanej przez producenta jednostki lub, jeśli łódź posiada kartę bezpieczeństwa, zgodnie z jej wymogami.
 7. W przypadku konieczności pozostania na łowisku po wyznaczonym czasie zakończenia zawodów, sternik jest zobowiązany o takim zajściu niezwłocznie poinformować organizatora zawodów. W przypadku braku takiej informacji może zostać wszczęta akcja ratunkowa, a jej kosztami zostanie obciążony sternik łodzi.
 8. Środki łączności zgodne z wymogami organizatora to radio UKF (minimum jedno na łódź) i telefon komórkowy u każdego członka załogi.
 9. Zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Trolling Boat Masters 2019 – Łososiowych Mistrzostw Polski.